Algemene voorwaarden - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

 
Advies-balie is gevestigd aan de Dormter 1, 9675RM, te Winschoten, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 66646790.
 

Artikel 1. Definities
 
De onderstaande met hoofdletter geschreven woorden hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
 
Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 
Opdrachtnemer: Advies-balie.  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 
Werkzaamheden: Alle handelingen verricht door Opdrachtnemer die verband houden met de Opdracht waarvoor Opdrachtgever Opdrachtnemer heeft ingeschakeld.
 
Schriftelijk: per reguliere post verstuurd, per fax, e-mail of ander communicatiemiddel.

 
Artikel 2. Werkingssfeer
 
2.1   De in deze algemene voorwaarden vervatte bepalingen (de “Algemene Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.  Afwijkingen van en aanvullingen de Opdracht of op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 
2.2   Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 
2.3   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 
Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen
 
3.1   Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

 
Artikel 4. Wijziging en uitvoering overeenkomst
 
4.1   Opdrachtnemer voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Opdrachtnemer opgegeven termijn. Termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 
4.2   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 
4.3   Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
 
4.4   De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst op te schorten. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 
4.5   Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
4.6   Wanneer het noodzakelijk blijkt om de Overeenkomst te wijzigen stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte. In dit geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst in onderling overleg aanpassen.
 

Artikel 5. Tarieven
 
5.1   De tarieven van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW.
 
5.2   De factuur vermeldt naast het (uur)tarief ook de eventuele reis- en/of verblijfkosten, verzendkosten, en eventuele andere kosten die vooraf zijn afgesproken, tenzij anders aangegeven.
 

Artikel 6. Betaling
 
6.1   Betaling geschiedt aan de hand van een elektronische factuur die door Opdrachtnemer wordt verstuurd. Deze factuur dient binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan te worden.
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
 
7.1   Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Advies-balie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkomingen van Advies-balie te herstellen of op te heffen.

7.2   De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van (een) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
 
7.3   Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 
7.4   Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 
7.5   Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, immateriële schade en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 
7.6   Opdrachtnemer biedt (juridisch) advies en praktische ondersteuning en tracht Opdrachtgevers op een praktische manier van dienst te zijn.
 

Artikel 8. Verjaringstermijn en vrijwaring
 
8.1   Voor alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 
8.2   De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Opdrachtnemer en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 
 
Artikel 9. Geheimhouding
 
9.1   Opdrachtgever en Opdrachtnemer staan er voor in dat alle vertrouwelijke informatie van de andere partij voor, tijdens en na het aangaan van de Opdracht, geheim zal blijven. Daarbij geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Tenzij een der partijen tot openbaarmaking van dergelijke gegevens wettelijk is verplicht.
 
9.2   Opdrachtgever zal het werk van Opdrachtnemer (zoals o.a. adviezen, correspondentie, teksten) niet openbaar maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever.
 

Artikel 10. Klachten
 
10.1 Alle klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of een factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of factuur te hebben geaccepteerd.
 
10.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 
10.3 In geval van een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het zonder verder kosten verbeteren of opnieuw uitvoeren van de afgekeurde werkzaamheden.
 

Artikel 11. Intellectuele eigendom
 
11.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten, worden overgedragen op de Opdrachtgever. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren aan Opdrachtnemer toe.
 

Artikel 12. Slotbepalingen
 
12.1 Op alle diensten waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 
12.2 Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Noord-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu