voorwaarden - Blogs - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden 2

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: Algemeenvoorwaarden

Hoe  je door een misplaatste veronderstelling opeens veel duurder uit bent… (€ 311,58 i.p.v. € 9). Voorkom zo'n dure les en hou je aan de regels van het spel (i.e. handel in overeenstemming met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een gesloten overeenkomst).
 
Het belang van algemene voorwaarden
De vorige keer schreef Advies-balie over het belang van algemene voorwaarden. Dit keer wordt aan de hand van een recente uitspraak van de kantonrechter te Arnhem aangetoond dat het verstandig is om te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Je kunt namelijk erg duur uit zijn als je de algemene voorwaarden niet (goed) leest en/of van een misplaatste veronderstelling uitgaat. Lees de algemene voorwaarden altijd voordat je een overeenkomst aangaat. Als je het met een bepaald artikel uit de algemene voorwaarden niet eens bent, geef dat dan aan bij je contractspartij. Over voorwaarden valt te onderhandelen. Onderteken een overeenkomst pas als je het eens bent met de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit geldt niet alleen voor ingewikkelde overeenkomsten maar ook voor de normale 'huis-tuin-en keuken'-overeenkomsten zoals bij het registreren van een domeinnaam. Ook als het gaat om een overeenkomst met een lage contractwaarde. Het kan je behoeden voor problemen en hoge kosten voorkomen. Bij de Rechtbank Gelderland werd op 4 oktober jl. een zaak behandeld die dit laat zien. Wij delen het graag met je. Het draaide in deze zaak om iemand die een factuur van € 9,- onbetaald liet. Zijn contractspartij was het daar niet mee eens en bracht de zaak voor de rechter. Uiteindelijk is de 'wanbetaler' nu € 311,58 kwijt terwijl het ging om een factuur van 9 euro.

Hoe kwam het zover?
Iemand had bij mijndomein.nl een domeinnaam laten registreren zonder aanvullende diensten. Mijn domeinnaam rekent hier 9 euro per jaar voor. De bewuste klant wilde na twee jaar van die domeinnaam af en dacht dat te kunnen doen door de factuur (van 9 euro) voor de jaarlijkse registratie niet te betalen. Mijndomein.nl hanteert algemene voorwaarden waarin staat dat overeenkomsten steeds worden aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn en dat de overeenkomst zal worden verlengd met een zelfde termijn, tenzij een van de partijen uiterlijk 30 dagen voor einddatum van de lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de overeenkomst niet te zullen verlengen. Het mag duidelijk zijn dat de bewuste klant geen opzegging heeft gestuurd. Toch liet hij de factuur onbetaald, ook na diverse betalingsherinneringen van de kant van mijndomein.nl. Of de klant nu heeft gedacht dat hij bij stelselmatig niet betalen van de overeenkomst (en mijndomein.nl) af zou zijn is niet duidelijk, maar mijndomein.nl liet het er, ondanks het lage factuurbedrag, niet bij zitten en begon een procedure om betaling van de factuur te vorderen (inmiddels opgelopen tot 49,07 euro, hoofdsom van 9 euro + de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten van 40 euro).

De bewuste klant stelt dat hij de factuur niet betaald heeft omdat hij niet akkoord gaat met een stilzwijgende verlenging van het contract en beroept zich op de zogenoemde 'wet Van Dam' (die de stilzwijgende verlenging van abonnementen, in de meeste gevallen, verbiedt). Hij doet dus een beroep op vernietiging van het artikel uit de algemene voorwaarden van mijndomein.nl dat stelt dat er sprake is van stilzwijgende verlenging op grond van de zogenaamde 'zwarte - en grijze lijst'. Volgens artikel 6:237 onder k BW wordt een beding vermoed onredelijk bezwarend te zijn als het voor een overeenkomst tot het geregeld doen van verrichtingen (als bedoeld in art. 6:236 onder j BW) een bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijden op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Mijndomein.nl stelt dat het afgenomen pakket slechts bestond uit het enkel registreren van een domeinnaam, zonder opties op e-mail, het maken van een website en/of het hosten van een website. De kantonrechter stelt daarom vast dat er geen sprake is geweest van een overeenkomst tot 'het geregeld doen van verrichtingen', maar een eenmalige handeling in de vorm van een domeinnaamregistratie. De klant kan zich dus niet beroepen op de zwarte of de grijze lijst. Dit komt er op neer dat de overeenkomst ieder jaar voor de duur van een jaar wordt verlengd, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn wordt opgezegd. Het staat vast dat de klant de overeenkomst niet heeft opgezegd. De overeenkomst is dan ook stilzwijgend verlengd en de klant is om die reden dan ook de factuur verschuldigd. Aangezien de rechter vindt dat mijndomein.nl voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er kosten zijn gemaakt voor buitengerechtelijke werkzaamheden wordt het gevorderde bedrag van 40 euro toegewezen. En omdat de klant in het ongelijk wordt gesteld moet hij ook de proceskosten dragen.

De klant had zich een veel tijd, moeite en geld kunnen besparen door, zoals vermeld staat in de algemene voorwaarden (uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn) via de website van mijndomein.nl de dienst op te zeggen. Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl

Conclusie:
Het belang van algemene voorwaarden is ook hier weer mee aangetoond. Heb jij vragen naar aanleiding van dit artikel of over het gebruik van algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op met Advies-balie.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu